حکم اعدام حبیب الله لطیفی را متوقف کنید

روز پنجشنبه ٢٣ دسامبر ٢٠١٠ از طرف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، اجرای حکم اعدام حبیب الله لطیفی در ٢٧habibolah_latifi دسامبر ٢٠١٠،  به صالح نیکبخت، وکیل مدافع وی ابلاغ شد.
حبیب الله لطیفی دانشجو و فعال مدنی کرد، حدود چهار سال قبل در شهرسنندج دستگیر و بعد از تحمل شکنجه و آزار فراوان، به اتهام ارتباط با احزاب سیاسی کرد مخالف نظام و معاندت با خدا، محکوم به اعدام شد.
مرکز زاگرس علاوه بر ابراز انزجار از تائید این حکم، از قدرتمداران جمهوری اسلامی می خواهد از اجرای این حکم جلوگیری و به پرونده ایشان بازنگری نمایند.
ما نارضایتی خود را از اجرای این جکم به مراکز مرتبط در سطح بین الملل اعلام کرده و قاطعانه خواهان توقف این حکم شده ایم.


مرکز زاگرس برای دمکراسی و حقوق بشر

٢٤ دسامبر ٢٠١٠

 

  
 
 
 


                                         © Copyright 2012, Zagros Human Rights Center