دعوت به حضور در تجمع اعتراضی علیه اوجگیری اعدامها در ایران و بخصوص در کردستان


روز دوشنبه ١٤ فوریه ٢٠١١ برابر با ٢٥ بهمن ١٣٨٩، تجمعی در حمایت از جنبش آزادیخواهی مردم ایران و تظاهرات ضد دیکتاتوری در شهرهای مختلف ایران، از سوی ایرانیان مقیم شهر ژنو در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو انجام شد. مرکز زاگرس نیز در ایفای وظیفه انسانی خود در محکومیت مستبدان و در حمایت از آزادیخواهان ایران، در این اجتماع شرکت داشت.
اجتماع کنندگان با دادن شعارهایی در ضدیت با دیکتاتوری و حکومت مستبدانه در ایران، از سازمان ملل خواستند که نقش خود را در جهت تامین آزادی و دمکراسی در ایران ایفا نماید.

دعوت از:
 اعدام
      - احزاب و سازمانهای کردستانی
      - احزاب و سازمانهای اپوزیسیون ایرانی
      - سازمانها و شخصیتهای مدافع حقوق بشر
       - عموم انسانهای آزاده

 
 رژیم اسلامی ایران در راستای سیاست سرکوبگرانه خود و جهت ایجاد رعب و وحشت در کردستان ایران و بخصوص بعد از اوجگیری اعتراضات مدنی ملت کرد درشهرهای مختلف کردستان، فعالین کرد را به چوبه های دار می سپارد، کولبران مرزی را به گلوله بسته و روستاهای مرزی را توپباران می کند و هم اکنون شماری از جوانان کرد در سیاهچالهای ننگین اسلامی، در انتظار اجرای حکم اعدام می باشند.

با شعار توقف اعدامها در ایران و به منظور ابراز انزجار از صدور و اجرای این احکام در مورد فعالین کرد و ایرانی، کومیته سویس هر یک از ؛ جمعیت حقوق بشر کردستان-ژنو ، دیدبان کردساید-چاک، مرکز زاگرس برای دمکراسی و حقوق بشر و حزب دمکرات کردستان ایران-کومیته سویس، حرکتی اعتراضی را در برابر مقر سازمان ملل در شهر ژنو برگزار خواهند کرد.
به منظور رساتر کردن صدای اعتراضمان، از همه افراد و گروهها دعوت می کنیم در این حرکت اعتراضی سهیم شوند.
حضورتان نشانه وفا، انساندوستی و میهن پرستی شما و ادای دین و احترم به زندانیان سیاسی در شکنجه گاههای حکومت اسلامی ایران می باشد.
 چهار سازمان

حزب دمکرات کردستان ایران- کومیته سویس
دیدبان کردساید- چاک
مرکز زاگرس برای دمکراسی و حقوق بشر
جمعیت حقوق بشر کردستان- ژنو

 ٠٣/٠٢/٢٠١١

 
زمان: پنجشنبه ١٠ فوریه ٢٠١١ ، ساعت ١ تا ٣ بعد از ظهر
مکان: Place des Nations – Genève
جهت رسیدن به محل، می توانید سوار ترمهای ١٣ و ١٥ به مقصد مورد نظر شوید.
هر گروه یا شخصیتی که مایل به حضور و شرکت در اجرای این اکسیون را دارد می تواند با شماره های زیر تماس حاصل نماید.
 تلفنهای تماس:  ٠٧٦٥٦٠٠٢٧٧،   ٠٧٦٤٠٤٥٧٤٦،    ٠٧٦٢٣٧٥٧١٧

 

 
 
 
 


                                         © Copyright 2012, Zagros Human Rights Center