آرشیو ماه مارس ٢٠١١

جان شیرکو(بهمن) معارفی در خطر است

[ادامه مطلب را ببینید]

گزارش تجمعات اعتراضی در ژنو

[ادامه مطلب را ببینید]

فراخوان آکسیون های اعتراضی در برابر مقر سازمان ملل متحد در ژنو

[ادامه مطلب را ببینید]

آکسیون ٨ مارس در ژنو 

[ادامه مطلب را ببینید]
 
 
 
 
 


                                         © Copyright 2012, Zagros Human Rights Center