آرشیو ماه اوریل ٢٠١٨

ببیاننامه ١٢ سازمان حقوق بشری در حمایت از اعتصابات اخیر در کردستان ایران!

[ادامه مطلب را ببینید]

بیاننامه مشترک ١٢ سازمان حقوق بشری در محکومیت حکم اعدام زندانی سیاسی، رامین حسین پناهی!

[ادامه مطلب را ببینید]

بیانیه انجمن های حقوق بشری درباره وقایع اهواز!

[ادامه مطلب را ببینید]

بیانیه سازمانهای حقوق بشری در حمایت از اعتراضات مدنی خلق عرب در ایران!

[ادامه مطلب را ببینید]
 
 
 
 
 


                                         © Copyright 2012, Zagros Human Rights Center