اعلامیه جهانی حقوق بشر

[ادامه مطلب را ببینید]

كار با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد
کتابی برای راهنمایی جامعه مدني

[ادامه مطلب را ببینید]

قانون مجازات اسلامي

[ادامه مطلب را ببینید]

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

[ادامه مطلب را ببینید]

كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادي‌

[ادامه مطلب را ببینید]

میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ مدنی‌ و سیاسی‌

[ادامه مطلب را ببینید]

كنوانسيون‌ رفع‌ هر گونه‌ تبعيض‌ عليه‌ زنان‌

[ادامه مطلب را ببینید]

كنوانسيون‌ حقوق‌ كودك‌

[ادامه مطلب را ببینید]

میثاق‌ بین‌المللي‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌‌ ‌

[ادامه مطلب را ببینید]
 
 
 
 
 


                                         © Copyright 2012, Zagros Human Rights Center